Новини

Наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.077-1368-C01  Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ДЖОРДЖО АКС ООД

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020Наименование на проекта:  BG16RFOP002-2.095-3376 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки 

Бенефициент: ДЖОРДЖО АКС ООД

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020